Przejdź do treści

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Serwisu Portal e-Urząd

e-Instytucja.pl sp. z o.o. zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej www.eurzad.gminagorzyce.pl zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego Portal e-Urząd

Data publikacji strony internetowej: 2022-11-10.

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2022-11-10.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. z powodu poniższych niezgodności lub wyłączeń:

 • mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu, pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że:
 • pochodzą z różnych źródeł,
 • są bardzo obszerne, a ich wytworzenie odbywało się w kilku komórkach organizacyjnych, co uniemożliwiało wpływ na ich docelową treść oraz kształt,
 • opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji,
 • posiadają strukturę, w którą nie ma możliwości ingerencji,
 • opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.
 • Brak jest gdzieniegdzie poprawnych opisów alternatywnych fotografii lub grafik znalezionych w serwisie. Dokładamy wszelkich starań by wszyscy redaktorzy byli przeszkoleni w zakresie prawidłowego dodawania treści.
 • Kontrast w niektórych miejscach serwisu może nie być prawidłowy.
 • Mogą zdarzyć się linki otwierające nowe okna bez uprzedzenia użytkownika.

Oświadczenie sporządzono dnia 2022-11-10. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny podmiotu publicznego

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Monika Zając
E-mail: m.zajac@gminagorzyce.pl
Telefon: 15 836 20 75 wew. 33
Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Dostępność architektoniczna

Budynek Urzędu Gminy Gorzyce przy ul. Sandomierskiej 75
W odległości około 50 i 100 metrów od wejścia głównego znajdują się przystanki autobusowe.
Do budynku prowadzą dwa wejścia od ulicy Szkolnej oraz od ul. Pańskiej.
Przy budynku znajduje się jedno miejsce parkingowe dla osoby niepełnosprawnej.
Osobami oddelegowanymi do pomocy osobom niepełnosprawnym przy wejściu do budynku są pracownicy Urzędu.
Toaleta na parterze i piętrze budynku nie jest dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych.
Budynek nie ma specjalnego wejścia, ani pochylni dostosowanej do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.
W przypadku niemożności dotarcia interesanta do właściwej komórki urzędu istnieje możliwość zejścia pracownika merytorycznego przed budynek i obsługi interesanta w dogodny dla niego sposób.
Istnieje możliwość obsługi osób słabosłyszących/niesłyszących w języku migowym po uprzednim powiadomieniu i umówieniu wizyty interesanta.

Budynek Urzędu Gminy Gorzyce przy ul. 3 Maja 4.
W części budynku mieści się Referat Świadczeń Rodzinnych.
W odległości około 300 – 400 metrów od wejścia głównego znajduje się przystanek autobusowy.
Do budynku prowadzi jedno wejście od ul. 3 Maja.
Przy budynku znajdują się dwa miejsce parkingowe dla osoby niepełnosprawnej.
Toaleta na parterze jest dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych.
Przy budynku jest zamontowany podjazd dla osób niepełnosprawnych.
W przypadku niemożności dotarcia interesanta do właściwej komórki urzędu istnieje możliwość zejścia pracownika merytorycznego na parter i obsługi interesanta w dogodny dla niego sposób.
Istnieje możliwość obsługi osób słabosłyszących/niesłyszących w języku migowym po uprzednim powiadomieniu i umówieniu wizyty interesanta.

Ułatwienia dostępu: